logo Go to Home Page

Emberi jogok

Emberi jogi politika 

Célja

Az Air Products az emberi jogi megközelítését úgy alakították ki, hogy összhangba legyen az ENSZ Globális Megállapodásával és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkahelyi alapelvekről és jogokról szóló nyilatkozatának alapvető elemeivel is.

E politikához és a mi Magatartási Kódexünk és Üzleti Etikánkhoz (a "Magatartási kódex”) való igazodással törekszünk az emberi jogok tiszteletben tartására működésünk során, vállalkozásainkban, közösségeinkben és az ellátási láncokban is.

Általános elvek

Az Air Products elkötelezett az emberi jogainak védelme iránt, mind Általánosan alkalmazottaink számára, mind pedig az üzleti együttműködések során. Elvárjuk munkatársainktól és üzleti partnereinktől, hogy a magatartási kódexünkben leírt legmagasabb integritási, etikai, méltányossági és tiszteletbeli elvek szerint folytassanak üzleti tevékenységet. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy hozzájáruljunk azoknak a közösségeknek a javításához, amelyekben működünk. Ahol a helyi törvények és az emberi jogi normáink eltérnek, ott a magasabb erkölcsi színvonalnak megfelelően fogunk cselekedni. 

Sokszínűség és esélyegyenlőség

Az Air Products sokszínű, multikulturális munkaerőt épít, amely elősegíti az inkluzív munkakörnyezetet. Elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség mellett, és igyekszünk tükrözni annak a környezetnek a Sokszínűségét, ahol az üzleti tevékenységet folytatjuk. Helyi munkavállalókat alkalmazunk, befektetünk különféle tehetséggondozók kiépítésébe és adott esetben képzést nyújtunk a készségszint javítása érdekében, a munkavállalók képviselőivel és az érintett kormányzati hatóságokkal együttműködve. A nemek közötti egyenlőségre irányuló globális erőfeszítéseink teljes mértékben összhangban vannak az ENSZ Női Szerepvállalásának Elveivel.

Egyenlő esélyekkel, Sokszínűséggel és befogadási politikánkkal kifejezetten tiltjuk a fajon, bőrszínen, valláson, nemzeti hovatartozáson, koron, állampolgárságon, nemen, családi állapoton, terhességen, szexuális irányultságon, nemi identitáson és kifejezésen, veterán státuszon, testi vagy szellemi fogyatékosságon és egyéb, az üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó tényezőkön alapuló megkülönböztetést.

Zaklatás nélküli munkahely

Az Air Products elkötelezett a tiszteletteljes munkakörnyezet mellett, mindenféle fizikai és verbális zaklatás nélkül, ideértve a zaklatásokat, a mobbingot és a szexuális zaklatásokat is. A Vállalat szigorú eljárásokat tart fenn az ilyen magatartások megelőzésére, ideértve az elvárások rendszeres kommunikálását és az alkalmazottak és a vezetők képzését. Jóhiszemű jelentéstételt, és minden jelentés esetén alapos kivizsgálást várunk el. Komolyan vesszük az irányelv minden megsértését, és jogsértés következményeket von maga után, akár a munkaviszony megszüntetését is.

Az egyesülési szabadság

Az Air Products tiszteletben tartja az alkalmazottak önkéntes egyesülési szabadságát és kollektív tárgyalási jogát, és megfelel a vonatkozó helyi törvényeknek. Alkalmazottaink egy részét hivatalosan kijelölt harmadik felek vagy kijelölt/megválasztott munkavállalói képviselők képviselik.

Kényszermunka

Az Air Products nem folytat rabszolgaságot, emberkereskedelmet vagy bármilyen kényszermunkát, és nem fogja tolerálni azokat.

Gyermekmunka

Az Air Products betartja az alkalmazandó minimális életkorra vonatkozó törvényeket és előírásokat, valamint a ILO-egyezmény 138. pontját a minimális életkorról. Ösztönözzük az oktatáshoz kötött képzési és gyakornoki programok létrehozását. Az Air Products üzleti tevékenysége során nem alkalmaz és nem tűr gyermekmunkát, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

Konfliktus ásványok

Az Air Products elkötelezett az olyan vállalatoktól való anyagbeszerzések mellett, amelyek osztják az emberi jogokkal, az etikával és a környezeti felelősséggel kapcsolatos értékeinket Konfliktusos-ásványok politikája. Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák magatartási kódexünket és teljesítsék fenntarthatósági elvárásainkat, ideértve a konfliktus mentes beszerzést is.

Díjazás és munkaidő

Az Air Products versenyképes fizetési szinteket állapított meg, amelyek a helyi piacokon és munkaköri leírásokon, nem pedig nemen, életkoron, etnikai hovatartozáson, nemzetiségen vagy más személyes tulajdonságokon vagy meggyőződésen alapulnak. Versenyképes és az alkalmazandó törvényeknek megfelelő díjazást és juttatásokat nyújtunk. Díjazási filozófiánk kommunikálásra kerül és elérhető az alkalmazottak számára.

Elkötelezettek vagyunk a munkaidőre, a feltételekre és a megfelelő díjazásra vonatkozó helyi jogi előírások és kollektív szerződések betartása mellett.

Környezetvédelem és biztonság

Továbbra is kiemelt fontosságú a dolgozóink, az ügyfeleink és azon közösségek biztonsága és egészsége, ahol élünk és működünk. Összhangban a Környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági (EH&S) politikánkkal, elkötelezettek vagyunk az EH&S teljesítmény terén vezető iparági szerepvállalás mellett, amelynek célja az EH&S követelményeinek nem csak teljesítése, hanem azok túllépése is egy globális irányítási rendszer révén, amely az összes Air Products tevékenységre érvényes. 

Fenntarthatósági céljaink és környezeti felelősségünk támogatására létesítményeinket úgy tervezzük és működtetjük, hogy megvédjük a környezetet, valamint az alkalmazottaink, vállalkozóink és a lakosság egészségét és garantáljuk biztonságát. Eljárások vannak érvényben annak biztosítására, hogy a fenyegetésekről vagy biztonsági aggályokról időben értesüljenek mind az alkalmazottak, mind pedig a közösségi ügynökségek, valamint az ilyen helyzetek megfelelő kezelésére is. Elkötelezettek vagyunk olyan termékek kifejlesztése és gyártása mellett, amelyek gyártása, forgalmazása, felhasználása és újrafeldolgozása, illetve ártalmatlanítása biztonságos és fenntartható módon lehetséges.

Korrupcióellenesség

Az Air Products kifejezetten tiltja az olyan kifizetések vagy szívességek felajánlását, ígéretét, teljesítését, kérését, elfogadását vagy elfogadását, illetve elfogadását, amely helytelennek vagy illegálisnak tekinthető. Az alkalmazottak várhatóan betartják a globális verseny, a korrupcióellenes és az etikus üzleti magatartás hatályban lévő politikáját. Az alkalmazottak megvesztegetés és korrupcióellenes témákról képzést kapnak, ideértve az alkalmazandó törvényeket és szabályozásokat is, és arra ösztönzik őket, hogy a helytelen cselekmény gyanújával forduljanak a Vállalat IntegritásVonalához.

Végrehajtás

Ezt az emberi jogi politikát közlésre került és minden dolgozó számára hozzáférhető. Azok a munkavállalók, akik úgy vélik, hogy a politikát valaki megsértette, be kell azt jelenteniük a megállapított csatornákon keresztül, ideértve többek között a következőket: 

  • Annak az osztálynak a vezetője, amelyben a jogsértés történt;
  • Az Air Products menedzsment bármely tagja;
  • Az alkalmazott HR vezetője;
  • Az esélyegyenlőségi tisztségviselő (USA);
  • A Sokszínűség és az integráció globális igazgatója; vagy 
  • Az IntegritásVonal - a Vállalatunk megfelelőséget segítő erőforrása. 

Szigorúan tiltjuk a megtorlást bármilyen formában azok ellen, akik jóhiszemű jelentést tesznek a feltételezett jogsértésekről, vagy együttműködnek egy állítólagos jogsértés kivizsgálásában. 

Az emberi jogok iránti elkötelezettségének előmozdítása érdekében az Air Products megköveteli beszállítóitól, eladóitól és vállalkozóitól, hogy igazolják vagy szerződésben vállalják, hogy betartják az összes olyan törvényt, szabályt és előírást, amely azokban az országokban és joghatóságokban érvényes, ahol üzleti tevékenységet folytatnak. Megkövetelhetjük a beszállítóktól, az eladóktól és a vállalkozóktól, hogy vállalják, hogy betartják ezt a politikát, vagy hogy saját politikájuk révén bizonyítsák az emberi jogok iránti elkötelezettséget. Ezt vázoljuk a Beszállítói elvárásokban.

Adminisztráció

A vezető alelnök és humán erőforrások igazgató átfogó felelőssége ennek a politikának az adminisztrációja. 

Az Ügyvezető alelnök, főtanácsos és titkár átfogó felelősséggel tartozik az IntegrityLine és a Magatartási Kódexért, ideértve a bejelentett jogsértések megfelelő nyomon követését is. 

Emberi erőforrások és a felügyelők/vezetők minden szinten felelősek e politika betartásáért és a Vállalat toleráns, tisztességes és biztonságos munkakörnyezet megteremtésére irányuló erőfeszítéseinek teljes támogatásáért; ennek megfelelően modellezni viselkedésüket; és jelenteni a jelen Politika ellen elkövetett kihágásokat.

Az alkalmazottak felelősek a munkatársakkal való tisztelettudó bánásmódért, a különböző gondolkodásmódok és ötletek megbecsüléséért, a különbségek ellenére a hatékony munkavégzésért és az itt bemutatott elvek megsértésének bejelentéséért.